Byplanbloggen

Ambisøse kollektivmål i Oslo. Kallmyr er overkjørt av bystyret og svekket | 08.04.10

Byplanbloggen publiserer her bystyrebehandlingen av Ruters kollektivmelding K-2010. Behandlingen viser at byråd Kallmyr er overkjørt på flere områder, og han fremstår som sterkt svekket og bakstreversk. Bystyret fremstår derimot som svært spenstig. Flere av tiltakene har kommet på i politisk behandling. Så lenge ikke Kallmyr saboterer, (og det vil han nok prøve, kan kollektivtransporten gå en lys fremtid i møte. ) Kallmyr har allerede uttalt seg negativ til flere av tiltakene, f eks kollektivfelt i tunnelene. Det er flere ting som er verdt å merke seg: Oslo kommune er irritert på statens håndtering av jernbanen, og kommunen vil ha større styring med kollektivtransporten. Det gjenstår imidlertid å se om bystyret har baller nok til følge opp. Kallmyr er en løs kanon på dekk, og flere av tiltakene vil koste mye penger og i tillegg være svært vanskelig å håndtere. Statens Vegvesen vil fore eksempel også stritte i mot kollektivfeltforslagene. De er imidlertid gode  forslag, både symbolsk og med tanke på å oppnå klimamålene.  Nå skal det riktignok sies at vedtaket har klare elementer av symbolpoltitikk som nok er bedre for respektive politikere enn for kollektivsystemet, men la gå. Det er klart at bystyret må følge opp dette svært tett fremover, særlig i budsjettet.

Under følger kopi av en e-post som har gått rundt i administrasjonen i Oslo kommune.

Fra: Benedicte Bruun-Lie [mailto:benedicte.bruun-lie(e-post fjernet)]
Sendt: 19. februar 2010 15:26
Til: Kåss Tore; Jenssen Bernt Reitan
Kopi: bjorn.oscar.unander@(e-post fjernet)
Emne: Bystyrebehandling av K-2010 og belønningsordningssøknad

Hei,

Under følger til orientering bystyrets vedtak etter behandlingen av K- 2010 og belønningsordningssøknaden. Sakene ble behandlet på bystyremøtet 17.02.2010.  Vi kommer tilbake til oppfølgingen av disse vedtakene blant annet i budsjettbrevet.

Bystyrets vedtak etter behandlingen av K 2010 :

1. Generelt
1.1. I det videre planarbeidet skal det tas utgangspunkt i Oslo kommunes vedtatte klimamål om halvering av klimagassutslipp og planlegges for reduksjon av utslipp fra biltrafikken som sikrer at vi når dette målet.

1.2.a. Byrådet bes påse at krav om universell utforming legges til grunn for alle nye investeringer.

1.2.b. Byrådet bes i samarbeid med Ruter legge frem en fremdriftsplan med klare tidsfrister for universell utforming av eksisterende infrastruktur og sikre tilgjengelighet til eksisterende materiell. Planen skal legges frem for bystyret i løpet av 2010.

1.2.c. Byrådet bes om å gå i dialog med jernbaneverket i forhold til universell utforming om samordning av design, skilting og tiltak. Slik at det blir lett og funksjonelt tilgjengelig.

1.3. Byrådet bes ta initiativ til dialog med Jernbaneverket og NSB med sikte på bedre samordning av kollektivtransporten og planene for utvikling av den.

1.4. Det er ikke aktuell politikk å konkurranseutsette skinnegående trafikk (T-bane og trikk).

2. T-banen

2.1. Byrådet bes igangsette utredning av ny tunnelkapasitet gjennom Oslo sentrum for Tbanen.
En slik utredning skal ta sikte på å avklare fremtidig kapasitetsbehov, trasevalg og fremtidig rutestruktur. Herunder skal det avklares hvorvidt det er mulig og hensiktsmessig å samordne en slik utbygging av kapasitet gjennom sentrum med ny togtunnel.

2.2. Byrådet bes snarest igangsette utredning og planlegging av prosjektet Ensjøsvingen og fremlegge egen sak til bystyret om dette.

2.3. Byrådet bes igangsette prosjektering og regulering av prosjektet Lørensvingen med sikte på prioritert utbygging av denne T-baneforbindelsen.

2.4. Byrådet bes utrede T-bane-tverrforbindelse i Groruddalen, herunder betjening av Breivollområdet og Alnabru.

2.5. Byrådet bes i samarbeid med Ruter om å utrede og prosjektere forlengelse av T-banen til Akershus universitetssykehus.

2.6.b. Byrådet bes utrede ulike muligheter for transport fra Frognerseteren til Tryvannshøgda, herunder skitrekk og/eller buss.

3. Trikken

3.1. Byrådet bes fremme en utviklingsstrategi for trikk i Oslo.

3.2 Trikkelinjene gjennom både Briskeby og Homansbyen skal opprettholdes. Det legges videre til grunn at både nordre og søndre trikkestreng gjennom sentrum skal opprettholdes.

3.3. Byrådet bes legge til rette for og 5 minutters trikketilbud i Trondheimsveien.

3.4 Byrådet bes fremme sak om forlengelse av trikkelinjen i Trondheimsveien til Tonsenhagen, og evt. videre forlengelse til Linderud. Det legges til grunn at det minimum skal kjøres femminutters rute på strekningen.

4. Annet

4.1. Byrådet bes overfor samferdselsdepartementet ta et initiativ for å sikre etablering av Gardermobanestandard (skinnegang, fundament, signalanlegg, vedlikeholdsrutiner m.m.) på eksisterende jernbaneinfrastruktur mellom Asker, Ski, Lillestrøm og Oslo S i løpet av de nærmeste fem årene.

4.2. Byrådet bes ta initiativ overfor Samferdselsdepartementet for å få frem en forpliktende utredning og fremdrift knyttet til etablering av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Oslo S.

4.3.a. Byrådet bes fremme sak om fremtidig baneløsning til Fornebu. En slik sak skal inneholde en vurdering av trikkeutbygging og T-baneutbygging, herunder kapasitet og trasevalg gjennom Oslo vest inn mot sentrum.

4.4. Byrådet bes fremme sak om etablering av separate buss- og trikketraseer gjennom sentrum med sikte på å øke kapasiteten og fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Saken skal omfatte bl.a. endring av gatebruken for å sikre god fremkommelighet og omregulering av nye trikke- og busstraseer gjennom Kvadraturen i tråd med forslag fra Ruter AS.

4.5. Byrådet bes fremme egen sak om samordning av takst- og sonestruktur i Oslo og Akershus. Det legges til grunn at det ikke skal være flere takstsoner i Oslo, og at det ikke er aktuelt å øke prisen på månedskortet i Oslo i forbindelse med denne omleggingen.

Bystyrets vedtak etter behandling av belønningsordningssøknad:
1.
Byrådet bes justere belønningsordningssøknaden for 2010-12 slik at det istedenfor installasjon av overvåkingskameraer på stasjonene søkes om midler til trygghetsskapende tiltak knyttet til ytterligere utvidelser av nattkollektivtilbudet i form av økt frekvens og linjeutvidelser.
2.
Byrådet bes søke om midler til økning i antall bussavganger i Oslo Sør. Det skal søkes spesielt om økte avganger på rute 80E.
3.
Det søkes om midler til planlegging og oppstart av tiltak for bedre fremkommelighet i Storgata på strekningen Kirkeristen til Nybrua (tiltak 1C) i 2010 og 2011.
4.
Byrådet bes ta initiativ overfor Statens vegvesen for å få en vurdering av å omgjøre ett av feltene i hver retning i Vålerengatunnelen og Ekebergtunnelen til kollektivfelt. Dette arbeidet må kartlegge konsekvensene og effektene av et slikt tiltak, og hvilke andre tiltak som eventuelt må gjøres parallelt for å unngå at biltrafikken igjen øker i boligområdene i nærheten.
5.
Byrådet bes redegjøre for hvordan bystyrets vedtak i parkeringsmeldingen og gatebruksplanen er fulgt opp og planer for videre oppfølging.

Reklamer

Legg igjen en kommentar »

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

    Innlegg kan bli tilsendt på e-post:

    Bli med 6 andre følgere

    Syndikering

    RSS Feed

    wordpress analytics
%d bloggere like this: