Byplanbloggen

Fornebubanen som motor for byutvikling ved Vækerø

06.10.10
1 kommentar

Det er vel litt upresist å bruke overskriften Fornebubanen, siden det også er aktuelt å utrede superbuss. Det er likevel baneløsninger det brukes mest energi på , så vi tar oss friheten å gjette at planleggerne ikke synes buss er noen god idè. Det er åpenbart at planleggerne nå ikke gjør jobben sin, siden planleggingen trekker ut.
(mer…)

Reklamer

Ambisøse kollektivmål i Oslo. Kallmyr er overkjørt av bystyret og svekket

Byplanbloggen publiserer her bystyrebehandlingen av Ruters kollektivmelding K-2010. Behandlingen viser at byråd Kallmyr er overkjørt på flere områder, og han fremstår som sterkt svekket og bakstreversk. Bystyret fremstår derimot som svært spenstig. Flere av tiltakene har kommet på i politisk behandling. Så lenge ikke Kallmyr saboterer, (og det vil han nok prøve, kan kollektivtransporten gå en lys fremtid i møte. ) Kallmyr har allerede uttalt seg negativ til flere av tiltakene, f eks kollektivfelt i tunnelene. Det er flere ting som er verdt å merke seg: Oslo kommune er irritert på statens håndtering av jernbanen, og kommunen vil ha større styring med kollektivtransporten. Det gjenstår imidlertid å se om bystyret har baller nok til følge opp. Kallmyr er en løs kanon på dekk, og flere av tiltakene vil koste mye penger og i tillegg være svært vanskelig å håndtere. Statens Vegvesen vil fore eksempel også stritte i mot kollektivfeltforslagene. De er imidlertid gode  forslag, både symbolsk og med tanke på å oppnå klimamålene.  Nå skal det riktignok sies at vedtaket har klare elementer av symbolpoltitikk som nok er bedre for respektive politikere enn for kollektivsystemet, men la gå. Det er klart at bystyret må følge opp dette svært tett fremover, særlig i budsjettet.

Under følger kopi av en e-post som har gått rundt i administrasjonen i Oslo kommune.

Fra: Benedicte Bruun-Lie [mailto:benedicte.bruun-lie(e-post fjernet)]
Sendt: 19. februar 2010 15:26
Til: Kåss Tore; Jenssen Bernt Reitan
Kopi: bjorn.oscar.unander@(e-post fjernet)
Emne: Bystyrebehandling av K-2010 og belønningsordningssøknad

Hei,

Under følger til orientering bystyrets vedtak etter behandlingen av K- 2010 og belønningsordningssøknaden. Sakene ble behandlet på bystyremøtet 17.02.2010.  Vi kommer tilbake til oppfølgingen av disse vedtakene blant annet i budsjettbrevet.

Bystyrets vedtak etter behandlingen av K 2010 :

(mer…)


Alna er ikke Akerselva

Akerselvas renessanse hang sammen med to viktige faktorer:

 1. Modne industrier forsvant.
 2. Endring i oppfatningen om hva byer er, som betød en overgang fra industribyer til tjenesteproduserende byer. Det var riktignok andre faktorer spilte imidlertid også inn, blant annet arealknapphet, slik at det oppsto det som noe upresist kan kalles «industrigentrifisering».

Akerselva ligger sentralt, med gangforbindelse til sentrum og viktige kollektivårer slik at det var riktig å fortette her. Akerselva har også vært forholdsvis lite forbygget, med mange grøntområder i behold. Disse merkelappene kan imidlertid ikke settes på Alna. (mer…)


NRK Spekter: Er Fjordbyen Bjørvika en god idé?

NRK Spekter intervjuer Ellen de Vibe og Arne Sødahl. Sendt som en del av Spekter 10.03.2010, med navn ”Det stygge Norge”. Transkripsjon av intervjuet. Intervjuet på nett-tv. (mer…)


Oslos kommuneplan. Mange røde streker på kartet

Arealdelen av Oslos kommuneplan har kommunen gjemt godt dypt i menyhierarkiet på nettsidene. Ganske merkelig, all den tid kommuneplanens arealdel er så viktig for byens form. Kanskje særlig på en langsiktig skala. Kommuneplanen for Oslo har lenge vært spesiell, og det er den fortsatt, men i etterkant av ny plan- og bygninglov har det vært nødvendig å gjøre visse endringer. Kommuneplanen er fortsatt spesiell, men har kanskje nærmet seg andre kommuneplaner hva gjelder juridisk status. Akkurat den hybridmodellen har ikke kommunen spandert å legge ut på Internett, enda den faktisk er viktigere i praktisk bruk enn kommuneplanen. (mer…)


Ja til fotgjengere – nei til bilen. Riktig måte å gjøre det på

Bilfri løsning på Manglerud - skilting Byplanbloggen ble tipset om denne skiltingen på Manglerud. Her er det bygget en snuplass ved barnehagen, men snuplassen er sperret for biler og adkomsten til skole og barnehage er reservert fotgjengere. Ettersom det vanligvis er mange fotgjengere ved en skole, ofte samtidig med henting med henting og levering til barnehagen, synes dette som god måte å gjøre det på. I tillegg kommer en viss symboleffekt både ved skilitingen og tiltaket. La gå at snuplassen var ny og unødvendig å bruke penger på.  (mer…)


Nasjonale interesser på godsterminalen

Vi har lenge hørt om arbeidet med reguleringsplan som omfatter deler av Alnaelva og terminalområdene som benyttes til ulike former for godstransport og lagring, inkludert godstogterminalen som heter Alnabruterminalen. Dette arbeidet involverer to interessekonflikter: Spørsmålet om tilrettelegging for godstransporten og spørsmålet om lokalmiljø i Groruddalen. (mer…)


Slik blir Oslo heldigvis ikke

Byplanbloggen har spilt monopol på Internett. Det er en heldigital versjon av brettspillet, knyttet opp mot Google-kart hvor man kunne opprette brukere og deretter kjøpe hele gater og starte byggingen, men også sabotere ved å bygge fengsel eller kloakkrenseanlegg  på andres eiendommer. (mer…)


Publisert i byplan, oslo
Tags: , ,

Gidder ikke kommunen å gjøre ferdig jobben på Oppsal?

01.01.10
1 kommentar

Oppsal-plansmien ble gjenomført med brask og bram høsten 2009. Selv om plansmie (også kjent som charette) har vært benyttet flere ganger i Oslo ble det i tilfellet Oppsal vist klart frem hvor dypt tilhørigheten til bydelene i Oslo stikker. Lokalbefolkningen skriver ikke bare sutrete innlegg i avisen. De har et dypt ønske om den best mulige fysiske utvikling av omgivelsene. Lærdommene fra Oppsal-smien er at 1)Kommunen har begynt å bry seg om de ytre bydelene 2)Når prøver å gjøre en skikkelig plansmie så får en det til og 3)Det er usikkert om kommunen vil gjøre jobben ferdig. Sammendragsrapporten fra Oppsal-plansmia ender med svært vage løfter. Den ender i realiteten med å legge sluttresultatet i hendene på private utbyggere, og det er stor risiko for at OBOS til slutt overtar rollen som byplanlegger på Nye Oppsal. (mer…)


Vi holder oss til planen i Bjørvika?

12.12.09
1 kommentar

Det er greit at byplanendringer vedtas med et langsiktig blikk, men det er likevel anledning til å se på dem på et nytt blikk. Det er nettopp det Riksantivaren har gjort.  Vi holder oss til planen, for å si det med Saglie. I Bjørvika er det allerede flere avvik fra opprinnelig reguleringsplan, og når hele reguleringsplanen for Bjørvika er realisert vil det ha gått nærmere tjue år. Selv om Riksantikvaren burde våget å si det tidligere, innebærer planen en omfattende bebyggelse der Oslos og kanskje Norges viktigste kulturminner presses fra flere kanter. Oslo kommune har gjort Bjørvika til sin darling og det ligger ikke ubetydelig prestisje til grunn, både i kommunens fagetat og hos politikerne.

Man skal være forsiktig med darlings. Har man skaffet seg darlings vil man prøve å beholde dem, koste hva det koste vil, og man blir blind for andre argumenter. Det er ikke bare planen i seg selv, men også enkeltbygg i Bjørvika som nå er darlings, det vises tydelig på behandlingen av Juan Herreros «Lambda», det nye Munch-Stenersenmuseet.

Oslo kommune er nå i ferd med å gjenta feilen som ble gjort ved  regulering Stiklestad-kvartalet. I bytte mot vage miljøargumenter og mange penger i kassa aksepterte kommunen meget høy tetthet og tvilsom bokvalitet. Det siste har kommunen selv innrømmet, men greier ikke ta lærdom av det. Sånt blir det byplantabber av.


Neste side »

  Innlegg kan bli tilsendt på e-post:

  Bli med 6 andre følgere

  Syndikering

  RSS Feed

  wordpress analytics
%d bloggere like this: